• Algemene voorwaarden

 • ARTIKEL 1- TOEPASSELIJKHEID EN AFWIJKINGEN

  De algemene voorwaarden van de BVBA GAITS zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, zowel met betrekking tot de levering van goederen en / of diensten, en dit vanaf het moment van ondertekening.

  Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden van de klant, dewelke toetreedt tot de algemene voorwaarden van de BVBA GAITS zonder enig voorbehoud en verzaakt aan zijn eigen algemene voorwaarden zelfs indien deze voorwaarden vermelden dat ze primeren boven alle andere.

  Van deze voorwaarden kan niet afgeweken worden behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de BVBA GAITS.

  Bij de ondertekening van een offerte waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, kan 40% van het offertebedrag als voorschot gefactureerd worden. Dit geldt zowel voor goederen als voor diensten.


 • ARTIKEL 2- INLICHTINGEN ,OFFERTE EN ORDERBEVESTIGING

  De prijslijsten en technische mededelingen van de BVBA GAITS zijn vrijblijvend en gelden slechts als inlichting. Bij de aanvraag van een offerte worden niet - limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen het offertebedrag en het gefactureerd bedrag kan nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

  Elke overgemaakte order verbindt de klant. Het order zal de BVBA GAITS verbinden na schriftelijke bevestiging ervan door de BVBA GAITS.

   


 • ARTIKEL 3 - MONSTERS, BESCHRIJVINGEN ETC

  Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, tekeningen, afmetingen, kleuraanduidingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten/diensten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de klant ingeroepen worden om hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen.

  Evenzo kan de BVBA GAITS behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van haar producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de klant of de afnemer van de klant bestemd worden.

  Geringe afwijkingen, technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kleur of maat kunnen nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de BVBA GAITS.

   


 • ARTIKEL 4 - LEVERINGEN EN TERMIJNEN

  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door de BVBA GAITS opgegeven termijnen steeds benaderend doch nooit bindend.

  Zelfs indien een bindende termijn zou bedongen zijn, kan het niet respecteren van de termijn slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd.

  In elk geval zal het bedrag van deze schadevergoeding nooit 10% van het globale bedrag van de buiten de termijn geleverde goederen/gepresteerde diensten kunnen overschrijden.

  In geen geval kan vertraging in de levering/aangeboden diensten aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst.

  De BVBA GAITS behoudt zich bovendien het recht voor om over te gaan tot gedeeltelijke leveringen/het gedeeltelijk leveren van prestaties waarvoor desgevallend een afzonderlijke facturatie zal opgesteld worden.

  De levering gebeurt op de plaats en wijze vastgesteld in de orderbevestiging of de overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst geschiedt de levering van de goederen of werk en staan de goederen niet verpakt ter beschikking in de bedrijfslokalen van de BVBA GAITS. Behoudens andersluidende overeenkomst geschiedt het opladen en het vervoer van de goederen voor rekening en op risico van de klant.

  De klant is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en dient deze onverwijld te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen.

  Indien BVBA GAITS niet langer in de mogelijkheid is een bepaalde dienst te leveren, om welke reden dan ook, kan zij haar overeenkomst beëindigen. Dit kan door een eenvoudige schriftelijke mededeling zonder de betaling van een verbrekingsvergoeding aan de betreffende klant.

   


 • ARTIKEL 5 - OVERMACHT

  Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de BVBA GAITS verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen de BVBA GAITS van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken, de uitvoering ervan op te schorten of de uitvoeringstermijn te verlengen, zonder dat de BVBA GAITS tot enige schadevergoeding gehouden is.

  Worden bijvoorbeeld als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, extreme weersomstandigheden, mobilisatie, onlusten, staking, lock-out, zowel bij de BVBA GAITS als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie, ziekte bij personeel, personeelsschaarste, vertraging door transport, maatregelen van de overheid die de nakoming van de verplichtingen van de BVBA GAITS bemoeilijken, bevoorradingsmoeilijkheden, tekortkomingen van de leveranciers van de BVBA GAITS en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

   


 • ARTIKEL 6 - GARANTIE EN KLACHTEN

  De klant verklaart de technische mogelijkheden en beperkingen van de verkochte producten te kennen. De BVBA GAITS waarborgt enkel de normale werking van de producten in normale gebruiksomstandigeheden.

  Behoudens anderluidende schriftelijke overeenkomst bedraagt de termijn voor protest i.v.m. zichtbare gebreken 8 dagen. De voormelde termijn neemt een aanvang op de dag waarop de goederen/diensten geleverd werden of hadden dienen afgenomen te worden. In geval van uitvoering van werken door BVBA GAITS neemt de termijn een aanvang de dag na deze waarop de werken uitgevoerd werden. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de klant de geleverde artikels of de uitgevoerde werken/diensten volledig in zijn geheel aanvaard heeft. De BVBA GAITS wordt evenwel ontslagen van haar vrijwaringsverplichting en heeft aan haar leveringsplicht voldaan indien de goederen reeds verwerkt, bewerkt of gedeeltelijk benut werden.

  Behoudens anderluidende schriftelijke overeenkomst bedraagt de termijn voor protest i.v.m. verborgen gebreken 30 dagen. De voormelde termijn neemt een aanvang op de dag van het ontdekken van het gebrek. De BVBA GAITS wordt evenwel ontslagen van haar vrijwaringsverplichting indien de goederen onoordeelkundig gebruikt werden of de gebruiksaanwijzing niet stipt gevolgd werd.

  Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten binnen deze termijn bij aangetekend schrijven verstuurd te worden naar de maatschappelijjke zetel van de BVBA GAITS.

  Indien de klacht gegrond bevonden wordt, is de BVBA GAITS enkel gehouden tot de kosteloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen ervan. In geval van uitvoering van werken kan de BVBA GAITS enkel gehouden zijn tot het uitvoeren van die werkzaamheden die aan de klacht verhelpen. Desgevallend wordt er door de BVBA GAITS een expert en aannemer aangesteld om de schade te repareren. De BVBA GAITS kan in geen geval aangesproken worden tot enige andere schadevergoeding uit welke oorzaak ook en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welk soort ongeval, veroorzaakt door gebruik van de door BVBA GAITS geleverde producten. Ook bij schade ontstaan door fabricage - of materiaalfouten en verkeerde montage neemt BVBA GAITS geen enkel verantwoordelijkheid.

  In geen geval kan de klant een klacht inroepen om een betaling te weigeren of slechts een gedeeltelijke betaling uit te voeren.

  BVBA GAITS is niet aansprakelijk voor de handelingen of de nalatigheden van andere verstrekkers van welke diensten dan ook, aangesteld door BVBA GAITS of voor fouten of gebreken in hun apparatuur. BVBA GAITS mag te allen tijde, om organisatorische of technische redenen, de technische specificaties of eigenschappen van haar diensten veranderen. De klant wordt hiervan voorafgaand op de hoogte gebracht indien deze verandering het gebruik van diensten beïnvloed. Bij zeer dringende gevallen wordt de klant binnen de acht dagen na de verandering op de hoogte gebracht, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vergoeding.

   


 • ARTIKEL 7 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

  Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de klant over nadat deze aan ons al het door hem verschuldigde, met inbegrip van de eventuele kosten, aanhorigheden, intresten en conventionele vergoedingen, heeft voldaan.

  De klant kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen, tekeningen, plans, ... op geen enkele wijze beschikken; meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.

  De software geschreven door BVBA GAITS blijft steeds haar eigendom. De klant koopt enkel een gebruikerslicentie en geen broncode


 • ARTIKEL 8 - BETALINGSVOORWAARDEN

  Tenzij anders overeengekomen zijn onze facturen betaalbaar binnen 30 dagen op de maatschappelijke zetel van de BVBA GAITS, zonder disconto en zonder enige afhouding.

  De factuurbedragen worden verminderd met een reeds betaald voorschot.

  Diensten die over een periode van meer dan 30 kalenderdagen lopen, worden maandelijks gefactureerd.

  Elke som die niet binnen de 30 dagen na de factuurdatum is betaald, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 10 % per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum.

  Bij niet betaling van het verschuldigd saldo binnen de 30 dagen na factuurdatum is tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op 10 % van de verschuldigde som, onverminderd het recht van de BVBA GAITS om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe reden is en met een minimum van 25 euro.

  Bij laattijdige betaling van een factuur worden alle andere openstaande fakturen onmiddellijk eisbaar, ondanks door ons toegestane betalingstermijnen.

  Bij schorsing voor vaste diensten blijven de kosten hiervoor onverminderd doorlopen en worden deze kosten ook door BVBA GAITS gefactureerd.

  Indien mocht blijken dat de financiële toestand van de klant aan twijfels onderhevig is of dat de klant één of meerdere van zijn facturen niet op de vervaldag voldoet, kan elke verdere levering/prestatie geweigerd worden zonder dat de BVBA GAITS hiervoor voor enige schadevergoeding kan aangesproken worden en kan de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigd worden. Deze beëindiging doet geen afbreuk aan het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.

  Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden.

 • ARTIKEL 9 - ANNULATIE DOOR DE KLANT

  Wanneer de klant zijn bestelling eenzijdig annuleert, behoudt de BVBA GAITS zich het recht voor om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen ofwel de overeenkomst te ontbinden mits betaling door de klant van een bijkomende schadevergoeding die forfaitair vastgesteld wordt op 25 % van de totale overeengekomen prijs doch zulks onverminderd het recht van de BVBA GAITS om een hogere schade te bewijzen.


 • ARTIKEL 10 – PERSOONSGEGEVENS KLANT

  BVBA GAITS informeert de klant van het feit dat de door de klant verstrekt persoonsgegevens opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de commerciële relatie tussen de klant en GAITS BVBA te onderhouden. De klant heeft te allen tijde toegang tot deze gegevens en kan in geval van onjuistheden de verbetering daarvan vragen.


 • ARTIKEL 11 - BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

  Al onze offertes en overeenkomsten zijn enkel onderworpen aan het Belgisch recht.

  Alle betwistingen in verband met de totstandkoming, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst worden enkel gebracht voor de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

  Indien het geschil tot de bevoegdheid van de Vrederechter behoort is enkel de Vrederechter van het kanton Hasselt 2 bevoegd.


 • ARTIKEL 12 - SLOTBEPALINGEN

  Van bovenstaande voorwaarden kunnen partijen schriftelijk afwijken.

  De nietigheid van één van deze clausule brengt niet de nietigheid mee van de overige clausules.

  In geval van betwisting is enkel de Nederlandse tekst rechtsgeldig.